W Mikołowie obradował Śląski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

31 stycznia 2020 roku w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział w Mikołowie odbyło się posiedzenie Śląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Wszystkich uczestników przywitała z-ca dyrektora ŚODR w Częstochowie Anna Szymik Podkreśliła znaczenie doświadczalnictwa odmianowo agrotechnicznego dla praktyki rolniczej i zapewniła o kontynuacji prowadzonych doświadczeń w latach następnych. Zwróciła uwagę na celowość demonstrowania odmian w polu, gdzie każdy uczestnik ma szansę osobiście sprawdzić jak prezentują się odmiany zwłaszcza zbóż i rzepaku. Ponadto coraz większym zainteresowaniem cieszą się odmiany roślin bobowatych, które są przyszłościowym gatunkiem w uprawie.

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Śląskiego Zespołu PDO dyrektor SDOO w Pawłowicach Norbert Styrc.

Program posiedzenia obejmował:
- sprawozdanie z realizacji PDO w 2019 roku – Przewodniczący Śląskiego Zespołu – Norbert Styrc,
- ocenę przeprowadzonych doświadczeń w sezonie 2019 – Inspektor Oceny Odmian Adam Skórka
- opracowanie list odmian zalecanych (LOZ) na 2020 rok: zboża jare, ozime, rzepak ozimy, ziemniaki i bobowate
- ustalenie doboru zbóż jarych do doświadczeń PDO oraz lokalizacji doświadczeń na sezon 2020,
- przedstawienie bieżących spraw programu PDO.

Przewodniczący Zespołu podkreślił korzyści gospodarcze wynikające z PDO i znaczenie doświadczalnictwa odmianowego dla województwa śląskiego gdzie system cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. W skali kraju woj. śląskie jest nieprzerwanie liderem z najlepszym wskaźnikiem areału gruntów ornych przypadających na jedno doświadczenie. Najważniejsze cele działania to ciągłe prace nad rozwojem PDO, rozszerzenie zakresu badań, pozyskanie środków na realizowanie doświadczeń. Obecnie doświadczenia są prowadzone w SDOO w Pawłowicach, ZDOO w Kochcicach , Hodowla Roślin „DANKO” - Modzurów i Małopolska Hodowla Roślin – Zakład Hodowli Nieznanice, IOR Poznań - Oddział Sośnicowice oraz ŚODR Częstochowa – Oddział w Mikołowie. Wyniki doświadczeń publikowane są w corocznym biuletynie, opracowywane przez specjalistów prowadzących doświadczenia, oraz na stronach internetowych.

Najważniejszym celem posiedzenia Zespołu PDO było opracowanie list odmian zalecanych na rok 2020. Ogromna ilość odmian krajowych i zagranicznych stwarza zapotrzebowanie na wskazanie odmian najbardziej przydatnych do uprawy i najlepiej przystosowanych do warunków glebowo-klimatycznych województwa śląskiego. Podstawą do umieszczenia odmiany na liście LOZ jest wysokość i stabilność plonowania oraz inne cechy takie jak odporność na choroby, wyleganie, wartość technologiczna czy dostępność materiału siewnego. Utworzenie LOZ pozwala wyeliminować odmiany niesprawdzone, nie posiadające wyników badań na naszym terenie.

Podczas dyskusji podsumowującej i zamykającej posiedzenie członkowie Zespołu PDO podkreślali przydatność tego rodzaju spotkań oraz konieczność upowszechniania i promocji programu PDO.

Przewodniczący Zespołu podziękował wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i wkład pracy oraz Zarządowi Województwa Śląskiego, Śląskiej Izbie Rolniczej i innym instytucjom, które włączyły się aktywnie w rozwiązywanie problemów deklarując dalszą dobrą współpracę. Realizacja i podejmowanie nowych zadań związanych z programem PDO nie byłaby możliwa bez dobrej współpracy wszystkich instytucji i firm.