OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:

 • Administrator danych osobowych
  • Administratorem Pani / Pana danych jest Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach (dalej: Administrator).
  • Z administratorem można kontaktować się listownie na adres: Pawłowice ul. Wiejska 25, 44-180 Toszek, poprzez e-mail: sdoo@pawlowice.coboru.gov.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer: 32 233 41 87.
 • Inspektor Ochrony Danych
  • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD).
  • Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pisząc e-mail na adres: iod@pawlowice.coboru.gov.pl
 • Cele przetwarzania danych
  • Przeprowadzenie procesu rekrutacji w celu zawarcia umowy.
  • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy.
  • Archiwizowanie danych w celu zapewnienia rozliczalności (wykazanie spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa) oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych
  • Działania zmierzające do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji i zawarcia umowy, w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia).
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w dokumentacji rekrutacyjnej wykraczającej poza informacje wskazane w przepisach prawa pracy (wymienione powyżej), np. dołączona fotografia, informacje o zainteresowaniach, numer telefonu (art.6 ust. 1 lit. a RODO). Dołączenie dodatkowych informacji zostanie potraktowane jako udzielenie świadomej zgody, wyrażającej się przez działanie.
  • Działania związane z realizacją umowy – przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – Kodeks pracy.
  • Zgoda na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji – jeśli została udzielona (art.6 ust. 1 lit. a RODO).
  • Zgoda (art.9 ust. 2 lit. a RODO) - jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. informacje o stanie zdrowia, stopniu niepełnosprawności i innych), jednak prosimy o niezamieszczenie tych informacji w swojej aplikacji.
  • Nowe przepisy dopuszczają wyrażenie zgody poprzez podjęcie wyraźnego działania, które potwierdzi Pani / Pana intencje (art. 4 ust. 11 RODO oraz motyw 32 preambuły). Zawiadamiamy, że przesłane informacje Administrator będzie traktował jako domyślną zgodę. Otrzymane informacje na Pani / Pana temat będą przez nas rozumiane jako zgoda na wykorzystanie danych w nim zawartych dla potrzeb procesu rekrutacyjnego o następującym brzmieniu:
   Zgadzam się na zbieranie i wykorzystanie informacji o mnie, w celu uwzględnienia mojej kandydatury w procesie rekrutacji. Zgoda ta dotyczy danych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych oraz przekazanych w czasie rozmów kwalifikacyjnych. Zgoda ta dotyczy danych wykraczających poza zakres danych wskazanych w Kodeksie pracy, których przekazanie jest moją decyzją. Wykorzystanie tych informacji może posłużyć do oceny mojej kandydatury w procesie rekrutacji.
 • Okres przechowywania danych osobowych
  • Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, czyli przez okres niezbędny do zatrudnienia kandydata (6 miesięcy).
  • W przypadku wyrażenia zgody na uwzględnienie kandydatury w przyszłych rekrutacjach, dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż 2 lata.
 • Informacja o wymogu podania danych
  • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221. § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i nie wpływa na realizację procesu rekrutacji.
 • Prawa osób, których dane dotyczą
  • Prawo dostępu do danych, w tym otrzymania ich kopii.
  • Prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  • Prawo żądania do usunięcia danych osobowych.
  • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych.
  • Prawo do przenoszenia danych (otrzymanie od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które zostały dostarczone na podstawie umowy lub zgody, może Pani / Pan zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi).
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczącego ochrony danych osobowych).
 • Odbiorcy danych
  • Instytucje i organy uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. Najwyższa Izba Kontroli, Państwowa Inspekcja Pracy.
  • Dane osobowe mogą zostać udostępnione na stronie internetowej Administratora oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych w związku z ogłoszeniem wyników konkursu.
  • Podmioty zapewniające obsługę techniczną i informatyczną (usługi hostingu, utrzymania i serwisu systemów informatycznych) – przy czym podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z nimi umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą przedmiotem profilowania.