RYS HISTORYCZNYNa terenie województwa śląskiego pierwsza Stacja Oceny Odmian (SOO) została założona w 1952 roku. W jesieni tego roku Komisja Wydziału Oceny Odmian Ministerstwa Rolnictwa pod kierownictwem Wandy Brykczyńskiej wytypowała gospodarstwo Krzyżowice w powiecie pszczyńskim jako siedzibę dla Stacji.

Jesienią 1953 r. Stacja została przeniesiona do miejscowości Paniowy w powiecie tyskim gdzie doświadczenia były prowadzone do roku 1969. W międzyczasie na mocy zarządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 01.01.1962 r. SOO Paniowy otrzymuje statut Wojewódzkiej Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (WSDOO). Przyporządkowano jej Stacje: w Paniowach i Kochcicach, od 1964 r. w Pszczynie i od 1972 r. w Puńcowie. Gospodarstwo WSDOO Paniowy w 1968 roku przekazane zostało na rzecz Rejonowego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego. Zaistniała sytuacja spowodowała poszukiwanie nowego ośrodka rolnego do prowadzenia dalszej działalności Oceny Odmian w woj. śląskim.

Zarządzeniem Ministra Rolnictwa z dnia 5 marca 1969 r. utworzono z dniem 01.07.1969 r. nową Wojewódzką Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Paczynce powiat gliwicki. W roku 1972 pola WSDOO w Paczynce przejął Kombinat Ogrodniczy w Paczynie, została podjęta kolejna decyzja zmiany lokalizacji Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO).

Decyzją Ministra Rolnictwa z dnia 23 września 1974 r. utworzono od 1.01.1975 r. SDOO w Płużniczce. Obiekt ten składał się z gospodarstw: Płużniczka, Pawłowice i Grabina o łącznej powierzchni  446 ha. Na siedzibę SDOO wybrano Pawłowice jako najbardziej reprezentatywne do prowadzenia doświadczeń. W roku 1992 SDOO Płużniczka ulega likwidacji z powodów ekonomicznych.

Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej podejmuje decyzję o utworzeniu SDOO w Pawłowicach z części likwidowanej SDOO Płużniczka. Nowo utworzona SDOO Pawłowice organizacyjnie podporządkowana została SDOO w Zybiszowie.

Od 1.07.1999 r. zarządzeniem Dyrektora COBORU w Słupi Wielkiej po uzyskaniu zgody Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej utworzona zostaje SDOO w Pawłowicach jako samobilansująca, zlokalizowana na własnych gruntach i działająca wg. przepisów dotyczących gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych.

Z dniem 1 stycznia 2000 r. zarządzeniem Dyrektora COBORU do SDOO w Pawłowicach przyporządkowano SDOO w Kochcicach (obecnie Zakład Doświadczalny).

Z dniem 1 stycznia 2011r. zarządzeniem Dyrektora COBORU do SDOO w Pawłowicach przyporządkowano PD w Żabnicy (obecnie Zakład Doświadczalny).