Posiedzenie Śląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego


Zimowe posiedzenie Śląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego odbyło się 25 stycznia 2023 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach, które poprowadził Przewodniczący Śląskiego Zespołu PDO, a jednocześnie Dyrektor SDOO w Pawłowicach Norbert Styrc. Narada dotyczyła ustalenia doboru odmian do doświadczeń z gatunkami jarymi oraz ustalenia nowej Listy Odmian Zalecanych na rok 2023.

W słowach wstępu Przewodniczący Zespołu podkreślił istotę wyników Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, które zajmuje się badaniem wartości gospodarczej odmian, ukierunkowanych na potrzeby praktyki rolniczej, mających na celu wskazanie doboru gatunków i odmian roślin uprawnych dostosowanych do warunków glebowo – klimatycznych województwa śląskiego. Uprawa właściwej odmiany ma bardzo istotny wpływ na wyniki ekonomiczne każdego gospodarstwa rolnego. Dodatkowo Przewodniczący przedstawił aktualny stan Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie śląskim tj. zakres badań, odmiany testowane oraz finansowanie programu PDO w województwie, bieżącą charakterystykę LOZ, a także problemy w realizacji programu. Poinformował, że w województwie śląskim jedno doświadczenie PDO przypada na 6 tys. hektarów gruntów ornych, co świadczy o pozycji lidera w realizacji programu w skali kraju.

W następnych latach powinno się kontynuować badania w ramach inicjatywy białkowej COBORU oraz poszerzać badania odmianowe dla potrzeb rolnictwa ekologicznego. Istnieje potrzeba dalszego promowania systemu poprzez organizację „Dni pola” – przedstawienie LOZ oraz opracowywania przez specjalistów wyników doświadczeń PDO w biuletynie i Liście Odmian Zalecanych, aby ograniczać napływ odmian niesprawdzonych i nadmiernie promowanych, które nie sprawdzą się w uprawie na terenie województwa śląskiego.

W spotkaniu uczestniczył również Prezes Zarządu Śląskiej Izby rolniczej – Roman Włodarz, który aktywnie uczestniczy w pracach zespołu. Przedstawił bieżące problemy rolnictwa województwa śląskiego, zadania wynikające ze wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, a także nadmienił o bieżącej, trudnej sytuacji na rynku produktów rolnych.

Inspektor Oceny Odmian Adam Skórka przedstawił uwagi dotyczące prowadzenia doświadczeń w sezonie 2022 oraz poinformował o decyzji Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych COBORU o zarejestrowaniu 22 nowych odmian zbóż jarych: dziewięciu odmian jęczmienia jarego, trzech owsa zwyczajnego, sześciu pszenicy jarej, jednej odmiany pszenżyta jarego i trzech odmian żyta jarego.

Zespół PDO ustalił nową Listę Odmian Zalecanych do uprawy dla województwa śląskiego na 2023 rok. Na liście umieszczono 138 odmian gatunków rolniczych: dla zbóż jarych, ozimych, rzepaku ozimego, ziemniaka, roślin bobowatych i soi.

Rok 2023 to 25 lat PDO w Polsce. Przewodniczący Zespołu podziękował wszystkim realizującym doświadczenia w województwie śląskim: SDOO w Pawłowicach, ZDOO w Kochcicach, Hodowli Roślin „DANKO” – Modzurów i Małopolskiej Hodowli Roślin – Zakład Hodowli Nieznanice, IOR Poznań - Oddział Sośnicowice, ŚODR Częstochowa – Oddział w Mikołowie oraz Zarządowi Województwa Śląskiego i Śląskiej Izbie Rolniczej za ustawową współpracę, a także wszystkim instytucjom, które aktywnie działają w obszarze doświadczalnictwa odmianowego, licząc na owocną współpracę przez kolejne lata.